Emisja obligacji to szczególny rodzaj finansowania projektów. Możemy rozróżnić emisje prywatne i publiczne.

Wymienione rodzaje wymagają zainteresowania inwestorów, których w ramach SOFOS POLAND zapewniamy.

Główną zaletą finansowania spółki długiem jest korzyść podatkowa. Odsetki od obligacji stanowią koszt uzyskania przychodu, zmniejszają podstawę opodatkowania i należny podatek.

Emisję obligacji proponujemy w przypadku potrzeby pozyskania kwot wyższych niż możliwych do uzyskania np. poprzez kredyt bankowy.

Jako główne zalety możemy wymienić:

  • Brak rat kapitałowych. Regularnie spłacane są wyłącznie odsetki, a kapitał dopiero w terminie wykupu obligacji.
  • Możliwość ustalenia przez emitenta terminu wykupu obligacji, harmonogramu płatności odsetek, wysokości oprocentowania i jego rodzaju.
  • Możliwość dodania do obligacji dodatkowych opcji takich jak: zamienność obligacji na akcje, prawo wcześniejszego wykupu przez emitenta lub obligatariuszy.

Nasze doświadczenie bierzemy z obsługi przedsięwzięć których, wartość dochodzi do 100 mln zł.